Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

21:24
9171 0868 500

twerkinbaby69:

thingsfittingperfectlyintothings:

wine glass + sippy cup lid

This is made for me

@littlemisssredd and @mysticgryph this is perfect for taking drinks and riding around on the golf cart. lol
Reposted fromdftblove dftblove
21:21
8271 a958
Reposted fromtristezza tristezza viahormeza hormeza
21:19
6337 1e52
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
21:18
6102 a934
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viahormeza hormeza
21:15
0973 1276 500
21:15
9523 d969 500
05:32

April 17 2017

12:37
Reposted fromjasminum jasminum viaBrainy Brainy

April 15 2017

23:09
0817 7ed3 500
Reposted fromskinny skinny viastonerr stonerr
23:09
0437 2042 500
Reposted fromszatatan szatatan viastonerr stonerr
23:08
6259 2cea
Reposted fromanything anything viastonerr stonerr
22:43
0981 fee8
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajoannna joannna
22:42
0370 a90f 500
Reposted fromfreakish freakish viajoannna joannna
22:42
"Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegając procesom myślowym: dzieją się i już pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało."
— Dmitrij Głuchowski
— .kurwa znowu.
22:33
1674 9a62
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoannna joannna
22:33
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viagabrielle gabrielle
22:31
Reposted fromcarfreitag carfreitag viathetemple thetemple

April 09 2017

18:33
8267 5040
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viaschaaf schaaf

March 26 2017

21:28
Reposted fromthetemple thetemple

March 23 2017

20:11
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viahoseanna hoseanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl